V O O R AANK OMEND PR O FESSI O NALS ZIJN G ESPREKKEN MET
O UDERS S OMS BEST EEN UITDA G IN G ! DAAR OM HEBBEN WE
EEN NIEUWE WO RKSH O P O NTWIKKELD, DIE HELEMAAL
IN G AAT O P C OMMUNICEREN MET O UDERS. DE WO RKSH O P IS
AL MEERDERE MALEN ZEER P O SITIEF O NTVAN G EN BIJ

D O CENTEN EN STUDENTEN.

O NZE WO RKSH O P IS UNIEK D O O R O NDER ANDERE DE INZET
VAN EEN TRAININ G SACTEUR. DIT IS EEN G R O TE
MEERWAARDE BIJ HET EI G EN MAKEN VAN DE THE O RIE. HET
G EEFT DE MO G EL IJKHEID OM IN EEN VEI L I G E SETTIN G TE
O EFENEN MET MEERDERE G ESPREKSTECHNIEKEN EN

CASUÏSTIEK UIT DE EI G EN PRAKTIJK.

IN O NZE WO RKSH O P IS ER EXTRA AANDACHT V O O R
VERSCHI L LENDE C OMMUNICATIESTIJ LEN EN HET OMG AAN

MET WEERSTAND.